RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z łączącymi naszą spółkę z Panią/Panem relacjami gospodarczymi, mając na uwadze wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako „Dane”) – a więc podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest spółka pod firmą VIOLIN OKNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Proszowicach (adres: ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000683034, posiadająca nr NIP: 7343549723 oraz nr REGON: 36755217500000 (dalej jako „Violin” albo „Spółka”);

2)dane kontaktowe administratora to:

adres kontaktowy 33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1a
telefon kontaktowy +48 695 583 811
adres e-mail sekretariat@violin.pl

 

3) Pani/Pana Dane uzyskane w związku z zawarciem łączącej Spółkę z Panią/Panem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

  1. a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO – w celu wykonania umowy, tj. w celu:

(i) zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, względnie dochodzenia związanych z nią roszczeń – przez czas trwania umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

(ii) kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z wykonaniem umowy, dostawą towaru, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej – przez czas trwania umowy;

  1. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – w celu wykonania obowiązków spoczywających na Spółce z mocy prawa w zakresie realizacji obowiązków o charakterze księgowym, podatkowym oraz statystycznym, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz zgłoszeń statystycznych – przez czas niezbędny do realizacji tych obowiązków, w tym czas przedawnienia zobowiązań podatkowych;
  2. c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w zakresie tworzenia w Spółce wewnętrznych zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy;

4) odbiorcami Pani/Pana Danych są osoby będące pracownikami Spółki, do których obowiązków należy realizowanie czynności wskazanych w pkt 3, jak również osobom świadczącym dla Spółki usługi księgowe, kadrowe, informatyczne lub prawne. Nadto, w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo koniecznym dla dochodzenia przez Spółkę roszczeń lub obrony przed roszczeniami, Pani/Pana Dane udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, czy też organom egzekucyjnym;

5) Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do Państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej ani też do organizacji międzynarodowej;

6) ma Pani/Pana prawo do żądania od Spółki dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie przez Panią/Pana Danych ma charakter dobrowolny, wszelako jest konieczne dla zawarcia i wykonania przez Spółkę umowy, łączącej ją z Panią/Panem. Brak podania przez Panią/Pana Danych spowoduje niemożliwość wykonania przez Spółkę umowy;

9) Spółka nie będzie podejmować decyzji dotyczących Danych w sposób zautomatyzowany, jak również wykonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

10) w zakresie w jakim przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie umowy – stosownie do art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO, ma Pani/Pana prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane, które dostarczyła Pani/Pan Spółce, oraz ma Pani/Pan prawo żądania, by Dane zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 2.